Make Your Business Fly
Hướng dẫn chèn bài viết liên quan cực đẹp cho website

Hướng dẫn chèn bài viết liên quan cực đẹp cho website

26/06/2023

Bài viết này sẽ đụng chạm vào code php của theme. Do đó, các bạn lưu ý nên backup web trước khi thực hiện, tránh trường hợp làm hỏng có thể gây nguy hại cho website.

Một lưu ý nữa là khi sử dụng theme Flatsome chúng ta nên copy những file được chỉnh sửa sang child theme để sau này update không bị mất. Cụ thể như sau:

Chèn code hiển thị các bài viết liên quan vào website

Bước 1: Copy toàn bộ code ở dưới đây:

<div class="entry-content single-page">
 
	<?php the_content(); ?>
	<?php
	wp_link_pages( array(
		'before' => '<div class="page-links">' . __( 'Pages:', 'flatsome' ),
		'after' => '</div>',
	) );
	?>
<div class="xem-them">
  <span class="tieu-de-xem-them">Xem thêm:</span>
  <ul>
<?php 
  $postquery = new WP_Query(array('posts_per_page' => 5, 'orderby' => 'rand'));
  if ($postquery->have_posts()) {
  while ($postquery->have_posts()) : $postquery->the_post();
  $do_not_duplicate = $post->ID;
?>
 
<li>
  <a href="<?php the_permalink();?>"><?php the_title();?></a>
</li>
 
<?php endwhile; } wp_reset_postdata(); ?> </ul>
 
</div>
 
	<?php if ( get_theme_mod( 'blog_share', 1 ) ) {
		// SHARE ICONS
		echo '<div class="blog-share text-center">';
		echo '<div class="is-divider medium"></div>';
		echo do_shortcode( '[share]' );
		echo '</div>';
	} ?>
</div><!-- .entry-content2 -->
 
<?php if ( get_theme_mod( 'blog_single_footer_meta', 1 ) ) : ?>
	<footer class="entry-meta text-<?php echo get_theme_mod( 'blog_posts_title_align', 'center' ); ?>">
		<?php
		/* translators: used between list items, there is a space after the comma */
		$category_list = get_the_category_list( __( ' ', 'flatsome' ) );
 
		/* translators: used between list items, there is a space after the comma */
		$tag_list = get_the_tag_list( '', __( ' ', 'flatsome' ) );
 
 
		// But this blog has loads of categories so we should probably display them here.
		if ( '' != $tag_list ) {
			$meta_text = __( '<div class="danh-muc"><span class="title">Danh mục:</span> %1$s</div><div class="the-tim-kiem"><span class="title">Từ khóa:</span> %2$s</div>', 'flatsome' );
		} else {
			$meta_text = __( '<div class="danh-muc"><span class="title">Danh mục:</span> %1$s</div>', 'flatsome' );
		}
 
		printf( $meta_text, $category_list, $tag_list, get_permalink(), the_title_attribute( 'echo=0' ) );
		?>
	</footer><!-- .entry-meta -->
<?php endif; ?>
<?php
/*
 * Code hiển thị bài viết liên quan trong cùng 1 category
 */
$categories = get_the_category(get_the_ID());
if ($categories){
  echo '<div class="bai-viet-lien-quan">';
  $category_ids = array();
  foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
  $args=array(
    'category__in' => $category_ids,
    'post__not_in' => array(get_the_ID()),
    'posts_per_page' => 16, // So bai viet dc hien thi
  );
  $my_query = new wp_query($args);
  if( $my_query->have_posts() ):
    echo '<h3>Bài viết cùng chủ đề:</h3>
    <ul class="list-bai-viet">';
    while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
      ?>
      <li>
      
      <div class="box-image">
         <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_post_thumbnail('large'); ?></a>
      </div>
       <a href="<?php the_permalink() ?>"><h4 class="tieu-de-bai-viet"><?php the_title(); ?></h4>
            </a>
      </li>
      <?php
    endwhile;
    echo '</ul>';
  endif; wp_reset_query();
  echo '</div>';
}
?>
<?php if ( get_theme_mod( 'blog_author_box', 1 ) ) : ?>
	<div class="entry-author author-box">
		<div class="flex-row align-top">
			<div class="flex-col mr circle">
				<div class="blog-author-image">
					<?php
					$user = get_the_author_meta( 'ID' );
					echo get_avatar( $user, 90 );
					?>
				</div>
			</div><!-- .flex-col -->
			<div class="flex-col flex-grow">
				<h5 class="author-name uppercase pt-half">
					<?php echo esc_html( get_the_author_meta( 'display_name' ) ); ?>
				</h5>
				<p class="author-desc small"><?php echo esc_html( get_the_author_meta( 'user_description' ) ); ?></p>
			</div><!-- .flex-col -->
		</div>
	</div>
<?php endif; ?>
 
<?php if ( get_theme_mod( 'blog_single_next_prev_nav', 1 ) ) :
	flatsome_content_nav( 'nav-below' );
endif; ?>

Bước 2: Truy cập Child theme/Template-parts/posts/content-single.php

Bước 3:Xóa toàn bộ nội dung fileContent-single.phpvà thay bằng đoạn code mình show trên bước 1

Bước 4: Thay sửa thông tin cần thiết

Các bạn có thể xem hình dưới đây để biết các thông tin có thể chỉnh sửa theo ý các bạn:

Thêm CSS để hiển thị đẹp trên PC

Bước 1: Copy toàn bộ đoạn CSS sau:

<br>.xem-them .tieu-de-xem-them {
  font-weight: 700;
  display: block;
  margin-bottom: 10px;
  font-size: 19px;
  color: black;
}
.xem-them ul li {
  margin-bottom: 3px;
}
.xem-them ul li a {
  font-weight: 700;
  font-size: 16px;
  color: #2a9e2f;
}
.xem-them ul li a:hover {
  text-decoration: underline;
}
.blog-single .entry-meta {
  text-transform: none;
  font-size: 14px;
  letter-spacing: 0;
  color: gray;
  border-top: 1px solid #e2e2e2;
  border-bottom: 1px solid #e2e2e2;
  padding: 10px;
  background: #f9f9f9;
}
.danh-muc {
  margin-bottom: 15px;
}
.danh-muc span.title, .the-tim-kiem span.title {
  border-radius: 4px;
  background: #126e32;
  padding: 4px 10px;
  color: white;
  margin-right: 5px;
}
.danh-muc a, .the-tim-kiem a {line-height:32px;
  border-radius: 4px;
  margin-bottom: 10px;
  padding: 4px 10px;
  background: #dedede;
  color: #464646;
}
.danh-muc a:hover, .the-tim-kiem a:hover {
  background: #6dca19;
  color: white;
}
.bai-viet-lien-quan {
  margin-top: 15px;
}
.bai-viet-lien-quan h3 {
  font-size: 19px;
  color: black;
}
.bai-viet-lien-quan ul {
  margin-bottom: 0;
  display: inline-block;
  width: 100%;
}
.bai-viet-lien-quan ul li {
  list-style: none;
  width: 25%;
  color: graytext;
  float: left;
  padding-left: 4px;
  padding-right: 5px;
}
.bai-viet-lien-quan ul li .box-image img {
  height: 120px;
  border-radius: 4px;
  object-fit: cover;
  object-position: center;
}
.bai-viet-lien-quan h4 {
  font-size: 15px;
  color: black;
  line-height: 19px;
  padding-top: 7px;
  height: 64px;
  overflow: hidden;
}<br>

Bước 2:Paste toàn bộ đoạn code CSS trên vàoGiao diện – Tùy biến – Style – Custom CSS – Custom CSS

Bước 3:Lưu lại và hưởng thành quả trên PC

Thêm CSS để làm đẹp trên Mobile

Bước 1: Copy toàn bộ đoạn code CSS sau:

.bai-viet-lien-quan ul li {
  width: 50%;
}
.bai-viet-lien-quan ul li .box-image img {
  height: 90px;
}

Bước 2:Paste toàn bộ đoạn code CSS trên vàoGiao diện – Tùy biến – Style – Custom CSS – Custom CSS Mobile

Bước 3:Lưu lại và hưởng thành quả trên Mobile

TINH CHỈNH VÀ TỐI ƯU FILE WP-CONFIG.PHP WORDPRESS
Hướng dẫn cài đặt ImunifyAV vào DirectAdmin

Bình luận bài viết

Bộ phận Support 24/7